Statut Udruge

Na temelju čl. 13. i čl. 55. st. 1. Zakona o udrugama (Nar. nov., br. 74/14.) Skupština Udruge splavara i prijatelja Dunava“Vučedolski Dunavac“ “, na sjednici održanoj dana 22.02.2015.god. usvojila je:

STATUT
UDRUGE SPLAVARA I PRIJATELJA DUNAVA „VUČEDOLSKI DUNAVAC“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Udruga splavara i prijatelja Dunava „Vučedolski Dunavac“ (dalje u tekstu: Udruga) je Udruga u koju se slobodno i dobrovoljno udružuju splavari i splavarke vlasnici splavi na rijeci Dunav u području grada Vukovara, kao i prijatelji Dunava koji intenzivno borave na splavima ili na obali i dunavskim adama radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim statutom. Članovi Udruge mogu postati i drugi ljubitelji Dunava kako je predviđeno ovim statutom, čl. 12, stavak (2)

(2) Udruga je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja su uređena ovim Statutom, kojim se uređuje ustroj i djelovanje Udruge.

(3) Udruga je pravna osoba registrirana kod Ureda državne Uprave u Vukovaru (matični registar) i prijavljena u registar Ministarstva financija.

(4) Prijave i promjene u registre iz stavka (3) ovog članka su obveza osobe za zastupanje Udruge u skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o knjigovodstvu neprofitnigh organizacija

Odredbe statuta
Članak 2.
Ovaj Statut Udruge splavara i prijatelja Dunava „Vučedolski Dunavac“ (dalje u tekstu: Udruga)
sadrži odredbe o:
– nazivu i sjedištu Udruge
– zastupanju Udruge
– izgledu pečata Udruge
– znaku Udruge i njegovom izgledu
– područjima djelovanja sukladno ciljevima
– ciljevima Udruge
– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
– načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge
– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova
– tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata
– izboru i opozivu likvidatora Udruge
– prestanku postojanja Udruge
– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
– postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge
– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge
– priznanjima i nagradama Udruge
– prijelazne i završne odredbe

Naziv i sjedište Udruge
Članak 3.
(1) Puni naziv udruge je: Udruga splavara i prijatelja Dunava „Vučedolski Dunavac“ .

(2) Skraćeni naziv udruge je: USPDVD. Udruga smije koristiti skraćeni naziv.

(3) Sjedište Udruge je u Vukovaru s adresom :
Splitska 5, 32 000 Vukovar

(4) Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvrši odbor.

Zastupanje (predstavljanje) Udruge
Članak 4.
(1) Osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

(2) Osoba za zastupanje (predstavljanje) Udruge je predsjednik Udruge. Skupština povjerava osobi za zastupanje donošenje određenih odluka u ime Udruge kako je propisano ovim Statutom.

(3) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Udrugu zastupa dopredsjednik. Ako je i on odsutan, Udrugu zastupa tajnik.

(4) Predsjednik, dopredsjednik i tajnik trebaju biti prijavljeni kao osobe za zastupanje Udruge u Registar udruga u Uredu državne uprave Vukovar i u Ministarstvu financija.

(5) Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge bira Skupština Udruge.

Zakonska odgovornost odgovorne osobe
Članak 5.
U Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, u čl. 4. određuje da je odgovorna osoba:
– fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe.
– bilo koja fizička osoba djelujući zasebno ili kao dio pravne osobe. Radi se o fizičkoj osobi koja ima vodeću ulogu unutar te pravne osobe na temelju prava na zastupanje iste pravne osobe ili ovlasti za
donošenje odluka u ime pravne osobe ili ovlasti za obavljanje nadzora unutar dotične pravne osobe.

Pečat Udruge
Članak 6.
(1) Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 30 mm. Uz obod je ispisani tekst punog naziva Udruge (Udruga splavara i prijatelja Dunava „Vučedolski Dunavac“) sa stiliziranim likovima Vučedolske golubice i dunavske čiklje .

(2) Pečat čuva i ovlašteni su ga koristiti Predsjednik Udruge, Tajnik i Blagajnik.

Znak udruge
Članak 7.

U sredini je slika splavi na Dunavu na čijem krovu stoji Vučedolska Golubica a okolo hrvatska šahovnica sa crvenim i bijelim poljima – stilizirano. Puni naziv Udruge je ispisan po obodu znaka, a na vanjskom rubu je hrvatski pleter.

II. NAČELA DJELOVANJA UDRUGE

Članak 8.
Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija.
Područje djelovanja
Članak 9.
(1) Područje djelovanja je vezano uz Dunav, boravak na splavima u Vučedolskom dunavcu, adama i obali Dunava na području Vukovara i plovidbi Dunavom.

(2) Udruga je osnovana s ciljem:
– izgradnje splavi i promicanja boravka na Dunavu
– promicanja i očuvanja kulturne i tradicijske baštine vezane za način života uz Dunav
– razvoja ekološke svijesti o potrebi zaštite rijeke Dunav i njene obale
– zaštite i pomoći u ostvarivanju prava članova Udruge
– međusobnog pomaganja oko održavanja splavi i plovila
– uključivanja hrvatskih branitelja u članstvo i aktivno sudjelovanje u radu Udruge radi
rehabilitacije i kvalitetnijeg života u skladu sa prirodom

(3) Za ostvarivanje ciljeva Udruga se bavi slijedećim djelatnostima:
– uređenjem i očuvanjem okoliša, te zaštitom flore i faune na Dunavu volonterskim radom
– turističkim i ugostiteljskim djelatnostima u skladu sa Zakonom
– suradnjom sa lokalnom i državnom upravom u raznim akcijama čišćenja i uređenja okoliša
– suradnjom s drugim udrugama čije djelovanje je vezano uz Dunav
– suradnjom s udrugama iz Hrvatske sličnog djelovanja
– suradnjom s institucijama od interesa za rad Udruge (Kapetanija Vukovar, TZ Vukovar, Hrvatske vode, Hrvatske šume i sl.)
– Udruga se uključuje u neke druge događaje u gradu ako je to u interesu Udruge
– druge aktivnosti od interesa za Udrugu

(4) Područje djelovanja opisano u stavcima (1), (2) i (3) ovog članka Udruga realizira putem godišnjeg Plana rada koji usvaja skupština a provodi Izvršni odbor.

Javnost rada Udruge
Članak 10.
(1) Rad udruge je javan. Informiranje se ostvaruje:
– stavljanjem na uvid svih dokumenata na sastancima Izvršnog odbora
– stavljanjem dokumenta na uvid članovima na njihov zahtjev
– po splavima se podijele tiskane informacije o Danu splavara, održavanju skupštine i sl.
– objavom nekih dokumenta na web stranici Udruge
– slanjem informacija medijima o održavanju Dana splavara i prijatelja Dunava, plovidbi Dunavom,
održavanju skupštine i drugim aktivnostima zanimljivim široj javnosti
– podnošenjem izvješća o ukupnom radu Udruge na skupštini

(2) Sjednice tijela Udruge su otvorene za javnost i mogu prisustvovati predstavnici medija i druge osobe koje su pozvane.

(3) Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Udruge radi zaštite osobnih podataka članova
Udruge, radi zaštite poslovne tajne Udruge ili u drugim slučajevima temeljem odluke tijela
koje saziva sjednicu.

(4) Za informiranje iz stavka (1) ovog članka odgovoran je Izvršni odbor.

III. UVJETI I NAČINI UČLANJIVANJA U UDRUGU, PRESTANAK ČLANSTVA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST TE STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA I NAČIN VOĐENJA POPISA ČLANOVA

Članak 11.
Član udruge, pod jednakim uvjetima utvrđenim Zakonom o udrugama, može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba (npr. trgovačko društvo, ustanova, zaklada, udruga, vjerska zajednica i dr.). Maloljetne osobe i osobe mlađe od 14 god. mogu biti članovi Udruge kako je propisano u čl. 12 ovog Statuta.

Redovni i pridruženi članovi
Članak 12.
(1) Redovnim članom (u daljnjem tekstu članovi) Udruge mogu postati osobe koje su vlasnici splavi na rijeci Dunav u području grada Vukovara. Dokaz o vlasništvu je rješenje o registraciji splavi izdano od Lučke kapetanije Vukovar.

(2) Redovnim članom može postati osoba koja nije vlasnik splavi ali stalno ili često boravi na splavovima i ponaša se kao ostali splavari (boravi na splavu, vodi brigu o splavu i sl.) ili osoba koja često boravi na obali ili adama Dunava i ponaša se primjereno, u skladu sa očuvanjem i zaštitom okoliša.

(3) Pridruženim članom (u daljnjem tekstu članovi) Udruge mogu postati osobe koje su vlasnici splavi na rijeci Dunav u području grada Vukovara. Dokaz o vlasništvu je rješenje o registraciji splavi izdano od Lučke kapetanije Vukovar.

(4) Pridruženim članom može postati osoba koja nije vlasnik splavi ali stalno ili često boravi na splavovima i ponaša se kao ostali splavari (boravi na splavu, vodi brigu o splavu i sl.) ili osoba koja često boravi na obali ili adama Dunava i ponaša se primjereno, u skladu sa očuvanjem i zaštitom okoliša.

(5) Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik. Za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

(6) Izvršni odbor može imenovati počasne članove Udruge koji i nisu splavari i ne ponašaju se kako je opisano u stavcima (1) i (2). Počasnim članom može postati osoba koja je svojim osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju rada udruge.

(7) Protiv odluke Izvršnog odbora kojom se odbija učlanjenje u Udruge, potencijalni član se može žaliti Skupštini Udruge čija je odluka konačna.

(8) Redovnim i pridruženim članom se postaje nakon uplaćene članarine i upisa u evidenciju članstva Udruge. Evidenciju članstva vodi Tajnik Udruge.

(9) Svi članovi Izvršnog odbora su dužni animirati splavare da se učlanjuju u Udrugu.

(10) U odsutnosti blagajnika članarinu uz ispunjenu uplatnicu mogu naplatiti tajnik, predsjednik i dopredsjednik.

(11) Popis o plačenoj članarini i arhiviranje uplatnica vodi blagajnik.

Popis članova
Članak 13.
(1) Udruga vodi popis članova na obrascu s podacima elektronički :
– ime i prezime
– adresu
– osobni identeifikacijski broj (OIB)
– broj osobne iskaznice
– datum rođenja
– broj mobitela ili telefona
– datum učlanjenja
– datum istupanja iz Udruge

(2) Popis članova mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
(3) Popis članova udruge iz članka 12. stavka 4. ovog Zakona mora biti dostupan inspekcijskim tijelima u
obavljanju inspekcijskog nadzora.

(4) Popis članova s osobnim podacima se ne smije javno objavljivati, npr. na web stranici Udruge zbog zaštite osobnih podataka u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

(5) Popis članova na propisanom obrascu iz stavka (1) ovog članka vodi tajnik. Ako je član počasni onda treba uz ime i prezime upisati počasni član.

(6) Popis članova s podacima se ne smije umnožavati.

Prava i obveze redovnih članova
Članak 14.
(1) Obveza članova je plačanje godišnje članarine u visini koju odredi Skupština. O uplati članarine se izdaje uplatnica.

(2) Ostala prava i obveze članova su:
– sudjelovati u radu Skupštine i donositi odluke
– birati i biti biran u tijela udruge
– da se pridržavaju ovog Statuta i drugih općih akata Udruge
– sudjelovati u radu tijela udruge
– sudjelovati u izvršavanju aktivnosti Udruge
– davati primjedbe, mišljenja i prijedloge na rad Udruge
– pravo uvida o rad Udruge
– čuvati ugled Udruge
– koristiti članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi

Prava i obveze pridruženih članova
Članak 15.
(1) Obveza članova je plačanje godišnje članarine u visini koju odredi Skupština. O uplati članarine se izdaje uplatnica.

(2) Ostala prava i obveze članova su:
– nemogu biti birani u tijela Udruge
– mogu sudjelovati u radu Skupštine ali nemogu glasovati i donositi odluke
– moraju se pridržavaju ovog Statuta i drugih općih akata Udruge
– mogu sudjelovati u izvršavanju aktivnosti Udruge
– mogu davati primjedbe, mišljenja i prijedloge na rad Udruge
– imaju pravo uvida u rad Udruge
– čuvati ugled Udruge
– mogu koristiti članske pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi

Prava i obveze počasnih članova
Članak 16.
(1) Počasni članovi nemaju obvezu plačanja članarine.

(2) Počasni članovi imaju pravo:
– počasni članovi ne mogu biti birani u tijela Udruge
– počasni članovi mogu sudjelovati u svim aktivnostima u organizaciji Udruge
– na skupštini i sjednicama mogu prisustvovati, raspravljati, predlagati ali ne mogu glasati i donositi odluke, niti izravno utjecati na njih

Prestanak članstva
Članak 17.
Članstvo u Udruzi prestaje:
– na vlastiti zahtjev
– neplaćanjem članarine za proteklu kalendarsku godinu
-ako članu Udruge prestane članstvo zbog neplačanja članarine, isti može obnoviti članstvo u udruzi na način da uplati sve zaostale obveze kao i obvezu za tekuću godinu, u kojem slučaju se smatra da nije bilo prekida kontinuiteta članstva.
– isključivanjem odlukom Izvršnog odbora na prijedlog Stegovnog suda
– smrću člana fizičke osobe
– prestankom djelovanja Udruge

Stegovna odgovornost
Članak 18.
(1) Stegovna odgovornost članova Udruge postoji ako je:
– grubo narušio ugled Udruge
– radi suprotno odredbama ovog statuta
– u slučaju sukoba interesa

(2) O stegovnoj odgovornosti odlučuje Izvršni odbor

IV. TIJELA UDRUGE, NJIHOV SASTAV I NAČIN SAZIVANJA, IZBOR, OPOZIV, OVLASTI, NAČIN ODLUČIVANJA I TRAJANJE MANDATA TE NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE

Članak 19.
Tijela Udruge su:
4.1. Skupština
4.2. Predsjednik i dopredsjednik Udruge
4.3. Izvršni odbor
4.4. Nadzorni odbor
4.5. Likvidator
4.6. Tajnik Udruge
4.7. Knjigovođa i blagajnik

4.1. SKUPŠTINA

Sastav skupštine
Članak 20.
(1) Skupštinu čine svi članovi Udruge s pravom odlučivanja koji neposredno na Skupštini donose odluke predviđene statutom. Skupština je najviše tijelo Udruge.

(2) Članovi Udruge s pravom odlučivanja na Skupštini su svi redovni članovi Udruge s punom poslovnom sposobnošću.
Poslovna sposobnost je svojstvo da se svojim aktivitetom, dakle vlastitim očitovanjima volje, stječu prava i obveze. U našem pravu puna ili potpuna poslovna sposobnost stječe se s navršenom 18. godinom života.
Odluku o lišenju poslovne sposobnosti sud donosi kada utvrdi postojanje Zakonom propisanih pretpostavki.

(3) Članovi Udruge koji mogu učestvovati u radu Skupštine ali nemaju pravo odlučivanja su:
– pridruženi članovi
– počasni članovi
– članovi udruge mlađi od 18 god
– punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti

(4) Na Skupštinu se mogu pozvati i sudjelovati u njezinom radu i druge osobe bez prava glasovanja kod donošenja odluka (gosti, predstavnici medija i drugi).

Način i rokovi sazivanja Skupštine
Članak 21.
(1) Skupštine mogu biti redovne i izvanredne. Redovite se sazivaju svake godine a po naravi odlučivanja su izvještajne ili izborne. Izborna skupština je svake četvrte godine. Izvanredne skupštine se sazivaju kada za to postoji razlog na način propisano u stavku (3) ovog članka. I izvanredna skupština može biti izborna ako za to postoje razlozi.

(2) Redovnu skupštinu saziva Izvršni odbor u rokovima iz stavka (1) ovog članka. Skupština odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti.

(3) Izvanrednu skupštinu je dužan sazvati Izvršni odbor na zahtjev:
– Nadzornog odbora
– Predsjednika Udruge
– jedne trećine redovnih članova
– većine članova Izvršnog odbora
– u slučaju ostavke više od polovine članova Izvršnog odbora

(4) Predlagatelj(i) su dužni definirati dnevni red izvenredne skupštine. Rok za sazivanje izvanredne skupštine je 15 dana.

(5) Ukoliko Izvršni odbor ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u propisanom roku, sjednicu mogu sazvati predlagači.

(6) U svom zahtjevu za sazivanjem izvanredne sjednice Skupštine, predlagatelj je obvezan obrazložiti svoj zahtjev i navesti prijedlog dnevnog reda. Zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice Skupštine, upućuje se Izvršnom odboru.

(7) Na izvanrednom zasjedanju Skupštine raspravlja se samo o pitanjima zbog kojih je Skupština sazvana.
(8) U slučaju isteka mandata skupštinu saziva 1/3 članova.

Način informiranja o održavanju skupštine
Članak 22.
(1) Skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje 15 dana prije održavanja. Odluka o sazivu sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

(2) Izvršni odbor mora organizirati podjelu pisanih poziva na Skupštinu svim članovima ili telefonskim pozivom obavjestiti sve članove o mjestu i vremenu održavanja skupštine. Na internet stranici Udruge i facebook profilu Udruge se također postavlja poziv za Skupštinu.

Donošenje odluka na skupštini
Članak 23.
(1) Skupština pravovaljano odlučuje kada je prisutna natpolovična većina redovnih članova Udruge.
Ako Skupštini nije prisutna natpolovična većina članova Udruge, Skupština se odgađa pola sata. Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna jedna trećina članova.

(2) Iznimno od prethodnog stavka, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova o usvajanju Statuta, njegovim izmjenama i dopunama, te o prestanku postojanja Udruge.

(3) Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih redovnih članova. Glasovanje je javno ukoliko se na skupštini drukčije ne odluči.

Rukovođenje skupštinom i dnevni red
Članak 24.
(1) Skupštinu vodi radno predsjedništvo od tri člana i zapisničar. Predsjednik radnog predsjedništva je Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, skupštinu vodi Dopredsjednik ili Tajnik, ovisno koga ovlasti Predsjednik.

(2) Ako su odsutni Predsjednik i osoba ovlaštena da ga zamjeni, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom Skupštine.

(3) Kada je izborna skupština i ako je izabran novi predsjednik, isti nakon što je izabran nastavlja vođenje skupštine.

(4) Standardni dnevni red redovne i izvanredne Skupštine je
– predsjednik Udruge otvara skupštinu, upoznaje i daje na usvajanje način donošenja odluka na skupštini (čl. 22) i tko ima pravo glasovanja (čl. 19)
– izvješće verifikacijske komisije (koliko je članova prisutno)
– konstatacija da li skupština može donositi pravovaljane odluke ili ne
– usvajanje dnevnog reda
– izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijske komisije
– ostale točke dnevnog reda mogu biti:
a) ako je redovna skupština može se staviti na dnevni red bilo što iz nadležnosti skupštine
b) ako je izvanredna skupština tada se odlučuje samo o razlogu sazivnja izvanredne skupštine

Nadležnost skupštine
Članak 25.
Skupština odlučuje o slijedećem:
– usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune na prijedlog Predsjednika
– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Udruge
– bira i razrješava predsjednika Udruge, dopredsjednika i tajnika
– bira i razrješava osobu za vođenje blagajne i knjigovodstva (knjigovođa)
– bira i razrješava Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Stegovni sud
– bira i razrješava likvidatora Udruge
– bira i razrješava počasnog predsjednika
– odlučuje o godišnjoj članarini
– usvaja izvješće o radu za proteklo razdoblje imeđu dvije skupštine
– usvaja financijsko izvješće za prošlu godinu
– usvaja izvješće Nadzornog odbora za proteklo razdoblje
– usvaja plan rada za iduće razdoblje
– usvaja financijski plan za tekuću godinu
– usvaja izvješće o članstvu
– odlučuje o obavljanju gospodarskih djelatnosti
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
– donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje i podjela Udruge)
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
– odlučuje o žalbama i prijedlozima članova
– odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge
– Skupština razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove kao i pitanja koja predlaže Izvršni odbor ili druga tijela Udruge.
– o ovim pitanjima Skupština zauzima stavove, donosi zaključke, smjernice i odluke.

Izbor Predsjednika Udruge
Članak 26.
(1) Mandat Predsjednika Udruge traje četiri godine. Isti Predsjednik može biti biran max. u dva uzastopna mandata.

(2) Osoba predložena za Predsjednika Udruge mora biti:
– redovni član Udruge
– punoljetna osoba, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

(2) Kandidate za Predsjednika Udruge mogu predlagati:
– svaki redovni član može sam istaknuti svoju kandidaturu
– ako prijedlog kandidata istakne min. pet redovnih članova Udruge prisutnih na Skupštini
– kandidat koga predloži Izvršni odbor
Za predsjednika se po mogućnosti predlaže više od jednog kandidata.

(3) Kandidatom se smatra svaki redovni član Udruge koji je usmenom izjavom na sjednici Skupštine potvrdio da prihvaća kandidaturu.

(4) Svaki kandidat treba na Skupštini izložiti svoj Plan rada i Financijski plan.
Opoziv Predsjednika Udruge
Članak 27.
(1) Predsjednika može Skupština razriješiti dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
– na vlastiti zahtjev
– ukoliko ne postupa u skladu sa uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge
– ako to predloži Nadzorni odbor
– ako se to predloži na izvanrednoj ili redovnoj Skupštini
– neusvajanjem Izvješća o izvršenju financijskog plana
– neusvajanjem Izvješća o izvršenju plana rada
– ako je ista osoba bila Predsjednik dva uzastopna mandata
– ako min. deset redovnih članova podnese Nadzornom odboru pisani zahtjev uz obrazloženje za razrješenje Predsjednika. Tada je Predsjednik suspendiran, vršitelj dužnosti Predsjednika je Dopredsjednik i saziva se izvanredna Skupština.

(2) Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština. Ova odluka ujedno znači i prestanak mandata Izvršnog odbora, osim slučaja iz stavka (3).

(3) Ako je razlog razrješenja Predsjednika samo neusvajanje Financijskog plana, Skupština može a ne mora razrješiti i Izvršni odbor.

(4) U slučaju razrješenja Predsjednika Udruge i članova Izvršnog odbora, razrješeni Predsjednik i Izvršni odbor dužni su nastaviti voditi redovne poslove Udruge do izbora novog Predsjednika Udruge i članova Izvršnog odbora.

Mandati ostalih tijela Udruge, predlagatelji i opoziv

Članak 28.
Skupština Udruge može opozvati cijeli Izvršni odbor ili pojedine njegove članove, kao i sva ostala tijela Udruge iz. čl. 18 ako za to postoji valjani razlog. Pod valjanim razlogom osobito se podrazumijeva pasivnost u obavljanju poslova, rad protivno interesima Udruge i slično.

Članak 29.
(1) Dopredsjednik, tajnik i knjigovođa Udruge
Mandat traje četiri godine. Iste osobe mogu biti birane više puta bez ograničenja broja mandata.
Prijedloge za imenovanja daje Predsjednik a bira Skupština.
Zbog neaktivnosti ili rada suprotno ciljevima Udruge, Predsjednik može potpredsjednika, tajnika i knjigovođu suspendirati i imenovati nove kao vršitelje dužnosti, koje treba na idućoj Skupštini dati na usvajanje. Oko imenovanja novog vršitelja dužnosti Predsjednik se konzultira s Izvršnim odborom.

(2) Likvidator Udruge
Mandat traje četiri godine. Ista osoba može biti birana više puta bez ograničenja broja mandata. Likvidator ne mora biti član Udruge.
Prijedloge za imenovanja daje Predsjednik a bira Skupština.
Zbog opravdanih razloga, Predsjednik može likvidatora suspendirati i imenovati novog kao vršitelja dužnosti, koje treba na idućoj Skupštini dati na usvajanje. Oko imenovanja novog vršitelja dužnosti Predsjednik se konzultira s Izvršnim odborom.

(3) Izvršni odbor
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine. Iste osobe mogu biti birane u Izvršni odbor više puta bez ograničenja broja mandata.
Prijedloge za imenovanja daje Predsjednik Udruge koji je ujedno i Predsjednik Izvršnog odbora.
Zbog neaktivnosti ili radu suprotno ciljevima Udruge, Predsjednik može suspendirati bilo kojeg člana Izvršnog odbora i imenovati novog kao vršitelja dužnosti, kojeg treba na idućoj Skupštini dati na usvajanje. Oko imenovanja članova vršitelja dužnosti Predsjednik se konzultira s Izvršnim odborom.

(4) Nadzorni odbor
Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine. Iste osobe mogu biti birane u ova tijela više puta bez ograničenja broja mandata.
Prijedloge za imenovanja članova i Predsjednika, daje Predsjednik Udruge.
Zbog neaktivnosti ili radu suprotno ciljevima Udruge, Predsjednik može suspendurati bilo kojeg člana Nadzornog odbora i imenovati novog kao vršitelja dužnosti, koga treba na idućoj Skupštini dati na usvajanje. Oko imenovanja članova vršitelja dužnosti Predsjednik Udruge se konzultira s Predsjednikom nadzornog odbora. Konačno, oko imenovanja članova vršitelja dužnosti Predsjednik se konzultira s Izvršnim odborom.

Članak 30.
Protiv odluke Predsjednika o suspenziji nekog od čalnova iz prethodnog članaka, suspendirani član može žalbu podnijeti Skupštini.

Članak 31.
Istekom mandata sva tijela Udruge iz čl. 18 dužni su izvršavati tekuće poslove do iduće sjednice Skupštine.

4.2. Predsjednik i Dopredsjednik Udruge
Članak 32.
(1) Predsjednika
– imenuje i opoziva Skupština kako je opisano u čl. 25 i 26
– najviši je izvršni organ Udruge
– za svoj rad odgovara Skupštini

Odgovornosti, ovlaštenja i obveze
(2) Odgovornosti su:
– odgovara za zakonitost rada Udruge
– odgovara za ukupni rad i stanje u Udruzi
– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i Nadzornog odbora
– naredbodavac je izvršenja financijskog plana

(3) Ovlaštenja su:
– ovlaštena je osoba za zastupanje i predstavljanje Udruge
– potpisuje sve akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor
– potpisuje zaključene knjigovodstve knjige
– predlaže Skupštini članove Izvršnog odbora kao i njihov opoziv
– može suspendirati iz rada Izvršnog odbora, Nadzornog odbora članove koji pasivni ili rade suprotno ciljevima Udruge
– može uključiti u rad Izvršnog dbora i Nadzornog odbora članove Udruge koji za to pokažu interes
– zbog neaktivnosti može suspendirati Dopredsjednika i tajnika i zamjeniti novim članovima
– sve kadrovske promjene mora dati Skupštini na usvajanje

(4) Obveze su
– predsjedava radom Skupštine
– predsjedava radom Izvršnog odbora i nadzire provođenje aktivnosti
– provođenje Plana rada i Financijskog plana zajedno s Izvršnim odborom
– usklađivanje rada Udruge sa zakonskim i drugim promjenama
– priprema zajedno sa Izvršnim odborom održavanje Skupštine
– odgovoran je za izadu izvješća o realizaciji Plana rada i Financijskog izvješća
– odgovoran je za izradu Plana rada i Financijskog plana za narednu godinu
– o svim svojim aktivnostima Predsjednik izvještava Izvršni odbor
– omogućiti informacije Nadzornom odboru na zahtjev istog
– sudjeluje u donošenju svih odluka Izvršnog odbora
– tumačiti ovaj statut

(5) Poslovi koje Predsjednik obavlja samostalno
– donosi odluku o primjeni jednostavnog ili dvojnog knjigovodstva
– obveza je ustrojti funkcioniranje knjigovodstva u skladu s Zakonom o knjigovodstvu neprofitnih organizacija
– donosi odluku o provedbi popisa nefinancijske imovine
– dostavlja zapisnik i ostale potrebne dokumente s redovne sjednice Skupštine Uredu državne uprave u Vukovaru koji vodi registar udruga
– dostavlja promjene u Ministarstvo financija propisane Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Dopredsjednik Udruge
Članak 33.
(1) Dopredsjednik Udruge je izvršni organ Udruge i za svoj rad odgovara Skupštini.

(2) Izbor, mandat, predlaganje i opoziv je propisan su u čl. 28.

(3) Zadatak Dopredsjednika je da prati rad Udruge i da pomaže u radu Predsjedniku.

(4) Dopredsjednik zamjenjuje Predsjednika Udruge u slučaju njegove spriječenosti, osim ako Predsjednik ne odluči drukčije.

4.3. Izvršni odbor
Članak 34.
(1) Izvršni odbor je izvršno tijelo Udruge i za svoj rad odgovara Skupštini. Osnovni zadaci su:
– izvršenje Financijskog plana uz suglasnost Predsjednika Udruge
– organizirati realizaciju Plana rada
– organizirati održavanje Skupštine

(2) Izbor, mandat, predlaganje i opoziv članova propisani su u čl. 28.

Članovi i predsjednik Izvršnog odbora
Članak 35.
(1) Izvršni odbor ima min. sedam članova a max. jedanaest. Po funkciji su članovi Izvršnog odbora Predsjednik Udruge, Dopredsjednik i Tajnik.

(2) Prilikom izbora članova Izvršnog odbora mora se voditi računa o zastupljenosti članova s područja
djelovanja Udruge, razmjerno broju članova.

(3) Tijekom perioda između sjednica dvije Skupštine, Predsjednik može uključiti u rad Izvršnog odbora one članove koji za to pokažu interes. Njihov izbor kao člana Izvršnog odbora potvrđuje na prijedlog Predsjednika Skupština na slijedećem zasjedanju.

(4) Predsjednik Udruge je istodobno predsjednik Izvršnog odbora. U slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga Dopredsjednik ili Tajnik, ovisno koga Predsjednik ovlasti.

(5) Članovi Upravnog odbora moraju biti punoljetne, potpuno poslovno sposobne osobe, koje nisu
pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina.

Sazivanje sjednica, odlučivanje i zapisnik
Članak 36.
(1) Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi a saziva ih Predsjednik koji utvrđuje dnevni red. U slučaju spriječenosti Predsjednika sjednice vodi Dopredsjednik ili Tajnik, ovisno koga Predsjednik ovlasti.

(2) Sjednicu Izvršnog odbora može sazvati jedna trećina članova Izvršnog odbora i tu odluku saopćavaju Predsjedniku. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu u roku od petnaest dana, tada sjednicu sazivaju predlagači. Sjednica se mora održati na zahtjev Nadzornog odbora. Dnevni red određuju predlagači sjednice.

(3) Na sjednicama se vodi zapisnik po točkama dnevnog reda u kojem trebaju biti upisani zaključci i zaduženja koja su dobili pojedini članovi. Zapisnik vodi tajnik.

(4) Prva točka dnevnog reda treba biti izvršenje zaključaka s prošlog sastanka i ostala događanja između dva sastanka.

(5) Izvršni odbor odlučuje na sjednicama. Na svojim sjednicama pravovaljano odlučuje ako je prisutno više od polovine njegovih članova. Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

(6) Ako se članovi Izvršnog odbora ne mogu složiti oko donošenja odluke, biti će onako kako odluči Predsjednik.

(7) Predsjednik ima pravo veta na odluke Izvršnog odbora ako su suprotne Zakonu o udrugama, ovom statutu i općenito nisu u interesu Udruge.

(8) Predsjednik se mora složiti s odlukom o trošenju novaca Udruge.

(9) Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

(10) Na sjednice Izvršnog odbora se obavezno poziva Predsjednik Nadzornog odbora i Stegovnog suda. Po potrebi na sjednice se poziva blagajnik i drugi koji mogu predlagati i diskutirati. Pravo odlučivanja imaju samo članovi Izvršnog odbora.

Organiziranje skupštine
Članak 37.
(1) Neovisno da li je Supština redovna ili izvanredna, Izvršni odbor mora pripremiti i sazvati Skupštinu kako je određeno ovim Statuom:
– dnevni red treba definirati u skladu s čl. 23
– obavijesti članove o održavanju skupštine u skladu s čl. 21
– osigurati mjesto i prostor, organizirati domjenak ako se tako odluči
– Predsjednik Udruge treba napisati Izvješće o izvršenju plana rada
– knjigovođa treba napisati i Financijsko izvješće za proteklu godinu
– Predsjednik Nadzornog odbora treba napisati Izvješće o nadzoru rada Udruge
– prema potrebi Predsjednik Stegovnog suda treba napisati izvješće o radu Stegovnog suda
– usvaja prijedlog Plana rada za iduću godinu koji treba napisati Predsjednik Udruge
– usvaja prijedlog Financijskog plana za iduću godinu koji treba napisati Predsjednik Udruge
– predlaže Statut, njegove izmjene i dopune, kao i druge akte Udruge na prijedlog Predsjednika
– s izmjenama prijedloga Statuta koje predlaže Izvršni odbor, mora se složiti Predsjednik Udruge

Ovlasti Izvršnog odbora
Članak 38.
Ovlasti su odluke koje donosi Izvršni odbor:
– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Uudruge
– donosi odluke o žalbama na odluke Stegovnog suda
– odlučuje o isključenju iz članstva na prijedlog Stegovnog suda
– odlučuje o prijemu novih članova
– odlučuje o prijemu pridruženih članova
– odlučuje o prijemu počasnih članova Udruge na prijedlog nekog člana Udruge
– odlučuje o dodjeli priznanja i zahvalnica
– usvaja prijedlogu počasnog Predsjednika
– odlučuje koga od gostiju pozvati na Skupštinu

Obveze Izvršnog odbora
Članak 39.
Kao izvršno tijelo Udruge Izvršni odbor ima obveze:
– organizirati sve aktivnosti iz Plana rada, posebno Dan splavara, plovidbu, planirana druženja i sl.
– raspravlja o svim aktivnostima Predsjednika iz njegove nadležnosti
– odlučuje o načinu provedbe Plana rada
– predlaže Predsjedniku Udruge troškove iz Financijskog plana
– konačnu odluku o trošenju novaca donosi Predsjednik Udruge bez obzira na mišljenje Izvršnog odbora
– Predsjednik daje zaduženja pojedinim članovima sukladno njihovim mogućnostima i
nadzire ispunjenje zadataka

Ostavka više od polovice članova Izvršnog odbora
Članak 40.
(1) U slučaju ostavke više od polovice članova Izvršnog odbora, Izvršni odbor se kao tijelo
privremeno raspušta, a Predsjednik Udruge će sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka posljednje pisane izjave o ostavci.

(2) Na izvanrednoj sjednici Skupštine će se razmotriti individualna izvješća o proteklom radu članova Izvršnog odbora u ostavci i imenovati novi Upravni odbor.

(3) U novi Upravni odbor može biti predložen i izabran i član prošlog saziva Upravnog odbora.

4.4. Nadzorni odbor
Članak 41.
(1) Nadzorni odbor je tijelo Udruge i za svoj rad odgovara Skupštini.

(2) Za rad Nadzornog odbora odgovoran je Predsjednik Nadzornog odbora koji treba na redovnim sjednicama Skupštine podnijeti izvješće.

(3) Izbor, mandat, predlaganje i opoziv članova propisani su u čl. 28

Članovi Nadzornog odbora
Članak 42.
(1) Nadzorni odbor od tri člana imenuje Skupština. Skupština također imenuje predsjednika Nadzornog odbora.

(2) Predsjednik Udruge,dopredsjednik Udruge, tajnik te članovi Izvršnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbor.

(3) Članovi Nadzornog odbora dužni su sakupljati informacije o ukupnom radu Udruge, posebno raspolaganje imovinom i financijskim sredstvima.
Sjednice Nadzornog odbora i odlučivanje
Članak 43.
(1) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje jedanput godišnje koje saziva Predsjednik Nadzornog odbora i predlaže dnevni red. Na sjednici se vodi zapisnik a kopiju treba dostaviti tajniku.

(2) Ako sjednicu Nadzornog odbora ne sazove Predsjednik Nadzornog odbora, tada će to učiniti Predsjednik udruge.

(3) Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova, i to većinom glasova prisutnih članova.

(4) Ako se Nadzorni odbor ne može složiti oko odluke, odluku donosi Predsjednik Nadzornog odbora.

(5) Sjednici Nadzornog odbora mogu prisustvovati i drugi članovi Udruge ako ih se pozove, ali nemaju pravo odlučivanja.

(6) Ako je potrebno, Nadzorni odbor može zatražiti pomoć u radu od bilo kojeg člana Udruge.

Zadaci Nadzornog odbora
Članak 44.
(1) Nadzorni odbor prati sve događaje vezane za rad Udruge.

(2) Najmanje jedan član Nadzornog odbora prisustvuje sjednici Izvršnog odbora.

(3) Zadaci Nadzornog odbora su:
– nadzire pravilnost primjene zakona, propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih akata Udruge
– posebno prati financijsko poslovanje, zakonitost rada Udruge, materijalno poslovanje i sl.
– upoznaje Izvršni odbor sa stanjem nađenim pregledom i nadzorom
– Nadzorni odbor može sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine ako ocjeni da Predsjednik i Izvršni odbor
ugrožavaju opstanak Udruge ili rade suprotno ciljevima Udruge
– ako ocjeni da je potrebno, Nadzorni odbor može sazvati sjednicu Izvršnog odbora
– podnosi izvještaj Nadzornog odbora o radu Udruge na svakoj redovnoj sjednici Skupštine
– za izradu izvješća odgovoran je Predsjednik Nadzornog odbora
– tražiti na uvid ili kopiju bilo kojeg dokumenta iz djelatnosti rada Udruge ako se ocjeni da je potreban za
izvršenje zadatak nadzornog odbora
– odlučuje o žalbama podnesenim protiv Izvršnog odbora

4.6. Likvidator Udruge
Članak 45.
(1) Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Udruge i koja je kao likvidator upisana u matični registar udruga.

(2) Izbor, mandat, predlaganje i opoziv likvidatora propisani su u čl. 28

(3) Likvidator ne mora biti član Udruge.

(4) Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Članak 46.
Likvidator likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

4.7. Tajnik udruge
Članak 47.
(1) Tajnika Udruge bira Skupština na mandat četiri godine. Izbor, mandat, predlaganje i opoziv tajnika propisani su u čl. 28.

Članak 48.
Zadaci tajnika su:
– obavlja stručno-administrativne poslove udruge
– vodi Popis članova udruge i pristupnice
– dostavlja Lučkoj kapetaniji Vukovar zahtjev za odobrenje aktivnosti na vodi (organizirane plovidbe i ostale aktivnosti)
– zastupa Udrugu po odluci Predsjednika
– mijenja predsjednika u slučaju njegove privremene odsutnosti ako Predsjednik tako odluči
– vodi arhivu Udruge koju po isteku mandata predaje novom tajniku
– vodi zapisnik na sastanku Izvršnog odbora
– predsjeda sjednicama Izvršnog odbora u slučaju spriječenosti Predsjednika ako Predsjednik tako odluči
– usko surađuje s Predsjednikom u obavljanju poslova vođenja Udruge

4.8. Knjigovođa i blagajnik
Članak 49.
Skupština imenuje osobu zaduženu za knjigovodstvo i vođenje blagajne kako je ustrojio zakonskog predstavnika. Izbor, mandat, predlaganje i opoziv knjigovođe propisan je u čl. 28.

Članak 50.
Knjigovođa ne mora biti član Udruge. Jednostavno knjigovodstvo može voditi priučena osoba a dvojno knjigovodstvo mora voditi školovani knjigovođa.

Članak 51.
Za ustrojstvo jednostavnog knjigovodstva zadužen je Predsjednik Udruge u skaldu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. i Pravilnikom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Knjigovođa je dužan voditi knjigovodstvo prema uputama zakonskog predstavnika.

V. POČASNI PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 52.
(1) Udruga može a ne mora imati počasnog predsjednika.

(2) Bira ga i opoziva Skupština između redovnih članova udruge na prijedlog Izvršnog odbora.

(3) Počasni predsjednik se bira zbog osobitih doprinosa radu Udruge.

(4) Nema ovlasti preuzimanje prava ili obveza u ime Udruge bez prethodne suglasnosti Predsjednika.
Ne može opunomoćiti drugu osobu da ga zamjenjuje.

(5) O svom djelovanju dogovara se s Predsjednikom Udruge.

VI. IMOVINA UDRUGE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Imovina Udruge
Članak 53.
(1) Imovinu Udruge čine:
a) Novčana sredstva koja je Udruga stekla na način:
– uplatom članarina,
– dobrovoljnim prilozima i darovima,
– financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora
b) Vrijednosni papiri, nekretnine i pokretnine i stečena imovinska prava

(2) Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 54.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti odreñenih statutom, u skladu sa Zakonom o udrugama.

Članak 55.
Udruga ima pravo odlukom Izvršnog odbora odbiti dotaciju, donaciju ili bilo koju darovanu imovinu od pravne ili fizičke osobe ako procijeni da je motivirana očekivanjem protuusluge ili ako bi mogla ugroziti neovisnost upravljanja Udruge.

Gospodarske djelatnosti
Članak 56.
(1) Gospodarske djelatnosti Udruga može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni ovim Statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Obveze financijskog izvještavanja o trošenju javnih sredstava
Članak 57.
(1) Ako Udruga dobije financijska sredstva iz javnih izvora (npr. od Grada Vukovara, Turističke zajednice Grada Vukovara i sl.), najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvještava davatelja sredstava, a putem mrežne stranice ili na drugi odgovarajući način obavještava i širu javnost.

(2) Udruga je obvezna sredstva iz stavka 1. ovog članka koristiti isključivo za provedbu odobrenih
programa ili projekata.

Financijsko poslovanje Udruge
Članak 58.
(1) Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

(2) Za ustrojstvo knjigovodstava Udruge odgovoran je zakonski predstavnik.

(3) Dok je vijednost imovine i godišnji prihod zadnje tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kn, Udruga će voditi jednostavno knjigovodstvo u skladu s čl. 9 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

(4) Odluku iz prethodnog stavka donosi zakonski zastupnik Udruge.

(5) Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

Odgovornosti za obveze
Članak 59.
(1) Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

(2) Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

(3) Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Odgovornost za štetu
Članak 60.
Udruga i predsjednik Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 61.
Razlozi za prestanak djelovanja Udruge jesu:
– odluka Skupštine o prestanku Udruge
– pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Udruge razdvajanjem
– protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana
– pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge
– pokretanje stečajnog postupka
– na zahtjev člana, ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Udruge, a Izvršni odbor Udruge u roku godinu dana od nastupanja te činjenice nije donio odluku o prijemu novih članova.

Članak 62.
Likvidaciju Udruge provodi od Skupštine imenovani likvidator u skladu s Zakonom o udrugama i ovim Statutom.

Članak 63.
Postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Izvršnog odbora Udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Udruge i da je preostala imovina Udruge raspodijeljena u skladu sa zakonom.

VIII. POSTUPANJE S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 64.
(1) U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje lokalnoj zajednici.

(2) Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

IX. NADZOR

Članak 65.
(1) Za nadzor rada Udruge zadužen je Nadzorni odbor kako je određeno u čl. 40 – 43.

(2) Ako bilo koji redovni član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je pisanim zahtjevom upozoriti Nadzorni odbor, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

(3) Član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge u vezi rješavanja svog prigovora:
– ako Nadzorni odbor ne razmotri prigovor u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva
– ako je prigovor razmotren a nepravilnosti se nisu otklonile u idućih 30 dana

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.
Tumačenje odredbi ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine. U skladu s dodjeljenim ovlastima tumačiti ovaj Statut trebaju znati još najmanje Predsjednik Udruge i Predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 67.
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom kada je od strane Ureda državne Uprave u Vukovaru upisan u Registrar udruga.

Članak 68.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama.

U Vukovaru, 17.06.2015.
Predsjednik Udruge:
Ninoslav Potlimbrzović